13 lutego Ministerstwo Obrony Grecji poin­for­mo­wało, że w ramach moder­ni­za­cji sprzę­to­wej lot­nic­twa mor­skiego pla­nuje zakup czte­rech wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych Lockheed Martin MH-60R Seahawk.

Może Cię zainteresować:

Śmigłowiec morski AW101 w Bazie Lotnictwa Morskiego. Maszyna przechodzi próby nad Bałtykiem

Śmigłowiec morski AW101 w Bazie Lotnictwa Morskiego. Maszyna przechodzi próby nad Bałtykiem

13 lutego Ministerstwo Obrony Grecji poin­for­mo­wało, że w ramach moder­ni­za­cji sprzę­to­wej lot­nic­twa mor­skiego pla­nuje zakup czte­rech wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych Lockheed Martin MH-60R Seahawk. Czytaj dalej

Powyższy pro­jekt ma pozwo­lić na zastą­pie­nie śmi­głow­ców Agusta-Bell AB-212 (sie­dem sztuk), a także uzu­peł­nić poten­cjał jede­na­stu SH-60B Seahawk. Umowa ma zostać zre­ali­zo­wana poprzez pro­ce­durę FMS – naj­praw­do­po­dob­niej wkrótce zgodę na trans­ak­cję może wydać Departament Stanu. Decyzja Grecji, pomimo nie­wiel­kiej liczby, może pozwo­lić na chwilę odde­chu linii mon­ta­żo­wej MH-60R Seahawk, przed którą stoi już widmo zamknię­cia ze względu na brak nowych zamó­wień.

Może Cię zainteresować:

Jedna oferta w przetargu na śmigłowce dla marynarki. AW101 ze Świdnika pewnym wygranym?

Jedna oferta w przetargu na śmigłowce dla marynarki. AW101 ze Świdnika pewnym wygranym?

13 lutego Ministerstwo Obrony Grecji poin­for­mo­wało, że w ramach moder­ni­za­cji sprzę­to­wej lot­nic­twa mor­skiego pla­nuje zakup czte­rech wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych Lockheed Martin MH-60R Seahawk. Czytaj dalej

Dotychczas MH-60R Seahawk zostały zamó­wione przez US Navy, a także klien­tów eks­por­to­wych – Australii, Danii oraz Arabii Saudyjskiej. Dodatkowo Lockheed Martin, wraz z wła­dzami fede­ral­nymi, pro­wa­dzi kam­pa­nię mar­ke­tin­gową obej­mu­jącą Republikę Korei, Indie, Wietnam, Tajwan, Republikę Federalną Niemiec. Największe szanse daje się Indiom, któ­rych wła­dze (w zeszłym roku) zatwier­dziły pilny zakup 24 MH-60R Seahawk poprzez pro­ce­durę FMS – dotych­czas Departament Stanu nie auto­ry­zo­wał powyż­szej trans­ak­cji.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.