Fregaty Typu M / Portal Stoczniowy

22 stycz­nia media holen­der­skie poin­for­mo­wały, że wła­dze Grecji i Chile już wyra­ziły zain­te­re­so­wa­nie zaku­pem pary (uży­wa­nych) fre­gat rakie­to­wych typu M, które obec­nie są eks­plo­ato­wane w Marynarce Wojennej Holandii.

Może Cię zainteresować:

Generał Mirosław Różański o marynarce wojennej: jest bardzo źle [FRAGMENT KSIĄŻKI]

Generał Mirosław Różański o marynarce wojennej: jest bardzo źle [FRAGMENT KSIĄŻKI]

22 stycz­nia media holen­der­skie poin­for­mo­wały, że wła­dze Grecji i Chile już wyra­ziły zain­te­re­so­wa­nie zaku­pem pary (uży­wa­nych) fre­gat rakie­to­wych typu M, które obec­nie są eks­plo­ato­wane w Marynarce Wojennej Holandii. Czytaj dalej

Oba pań­stwa od lat eks­plo­atują fre­gaty pocho­dze­nia holen­der­skiego, w przy­padku ostat­niej pary typu M (HNLMS Van Amstel oraz HNLMS Van Speijk) ich zakup umoż­li­wiłby zastą­pie­nie star­szych okrę­tów – fre­gat typu L w Chile (odku­pio­nych z Holandii w 2005 roku) bądź czę­ści fre­gat typu Kortenaer w Grecji (także w więk­szo­ści pozy­ska­nych z nad­wy­żek sprzę­to­wych Holandii). Z ośmiu fre­gat typu M Holendrzy wyco­fali już sześć, które tra­fiły (parami) do Belgii, Chile oraz Portugalii.

Poza wymie­nioną parą klien­tów, zain­te­re­so­wa­nie wyra­ziły także inne pań­stwa, jed­nak agen­cja DMO odmó­wiła poda­nia szcze­gó­łów. Fregaty typu M mogą poja­wić się na „rynku wtór­nym” około 2025 roku, kiedy do linii będzie wcho­dziła pierw­sza fre­gata nowego poko­le­nia, która ma zająć ich miej­sce.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.