17 wrze­śnia w stoczni Hyundai Heavy Industries w Republice Korei odbyła się uro­czy­stość uru­cho­mie­nia pro­cesu pale­nia blach pod drugą wie­lo­za­da­niową fre­gatę rakie­tową zamó­wioną przez Marynarkę Wojenną Filipin.

Okręt powstaje na mocy kon­traktu z paź­dzier­nika 2016 roku. Według har­mo­no­gramu zosta­nie prze­ka­zany zama­wia­ją­cemu w pierw­szej poło­wie 2021 roku. Budowa pro­to­ty­po­wej jed­nostki trwa od pię­ciu mie­sięcy, według pla­nów trafi na Filipiny w dru­giej poło­wie 2020 roku. Będą to pierw­sze wie­lo­za­da­niowe okręty bojowe śred­niej wiel­ko­ści zamó­wione przez rząd w Manili, dotych­czas Filipińczycy przej­mo­wali jed­nostki uży­wane (m.in. kutry typu Hamilton).

Zobacz też: Ruszyła budowa drugiego niszczyciela min Kormoran II dla marynarki wojennej.

Fregaty będą miały kadłuby o dłu­go­ści 107 metrów i wypor­no­ści 2600 ton. Napęd w ukła­dzie CODAD umoż­liwi osią­gnię­cie pręd­ko­ści 25 węzłów, a przy 15 węzłach zasięg osza­co­wano na 4500 mil mor­skich. Uzbrojenie obej­mie sys­temy arty­le­ryj­skie oraz rakie­towe, część z nich ma zostać wybrana, a także lek­kie tor­pedy prze­zna­czone do zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych. Na rufie znaj­dzie się prze­strzeń dla śmi­głowca pokła­do­wego Leonardo AW159 Wildcat.

Źródło: zbiam.pl

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.