AW149 / Portal Stoczniowy

25 kwiet­nia media euro­pej­skie poin­for­mo­wały, że według nie­ofi­cjal­nych źró­deł, kon­cern Leonardo zwy­cię­żył w postę­po­wa­niu prze­tar­go­wym doty­czą­cym zakupu 20 wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców trans­por­to­wych prze­zna­czo­nych dla egip­skiego lot­nic­twa mor­skiego.

W poko­na­nym polu zna­la­zło się kon­sor­cjum NHINdustries, które ofe­ro­wało wie­lo­za­da­niowy śmi­gło­wiec NH90. Co cie­kawe, Włosi mają dostar­czyć AW149 – kon­struk­cję, która dotych­czas nie zdo­była uzna­nia na ryn­kach woj­sko­wych. Śmigłowiec był bowiem ofe­ro­wany w Turcji (prze­grał z S-70i Black Hawk) oraz Polsce (prze­grał z H225M Caracal). Dotychczas jedy­nym suk­ce­sem był kon­trakt na pięć egzem­pla­rzy, które tra­fiły do sił zbroj­nych Tajlandii.

Media euro­pej­skie spe­ku­lują, że może to być pierw­sza tran­sza śmi­głow­ców tego typu, gdyż zapo­trze­bo­wa­nie sił zbroj­nych na tego typu kon­struk­cję prze­kra­cza 30 egzem­pla­rzy. Mają słu­żyć do zadań trans­por­to­wych, wspar­cia pola walki oraz ewa­ku­acji medycz­nej i SAR. Z tego też względu mają być dosto­so­wane do ope­ra­cji z pokła­dów wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów desan­to­wych typu Mistral, które są eks­plo­ato­wane przez Marynarkę Wojenną Egiptu.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych (fot. Leonardo)