Wiceprezes Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski zapowiada, że po zakończeniu Projektu EFRA. Grupa rozważy swój udział w projekcie rozbudowy portu zewnętrznego realizowanego w Porcie Gdańsk.

“Na projektowanych nabrzeżach moglibyśmy umiejscowić infrastrukturę wykorzystaną do obsługi wielkiego frachtu morskiego. Alternatywą zwiększenia wydajności logistycznej może być budowa własnego nabrzeża i terminalu na Martwej Wiśle. Eksperci Lotosu analizują trendy rynkowe i próbują zdefiniować możliwości, jakie stoją przed Grupą po zakończeniu Projektu EFRA” – powiedział Demski cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Ocenił, że dzięki tej instalacji spółka mogłaby m.in. zwiększyć produkcję paliw bunkrowych dla statków.

Projekt EFRA, czyli Efektywna Rafinacja, to realizowana przez Grupę Lotos inwestycja w instalację opóźnionego koksowania, umożliwiająca bardziej zaawansowany, głębszy przerób ropy naftowej. Dzięki instalacji EFRA ciężkie pozostałości procesu rafinacji będą mogły być przerobione na wysoko marżowe produkty takie jak olej napędowy i paliwo lotnicze, a jednocześnie ograniczone zostanie wytwarzanie produktów charakteryzujących się niskimi marżami takich jak asfalty oraz ciężkie oleje opałowe.

Prace przy budowie instalacji rozpoczęły się jesienią 2015 roku. Termin oddania instalacji do użytku był już kilkakrotnie przekładany. Jest on gotowy już w ponad 99 proc., ale firma KT, główny wykonawca Projektu EFRA, nie zapewniła do dziś bezspornej gotowości technicznej do rozpoczęcia rozruchu instalacji DCU.

W związku z tym KT oraz Grupa Lotos podpisały 31 maja aneks w tej sprawie. Nowa data osiągnięcia stanu gotowości do rozruchu (Ready For Start Up  – RFSU) ostatniego z kompleksów Projektu EFRA  – Kompleksu Koksowania – (DCU wraz z instalacjami towarzyszącymi) to 30 czerwca 2019 roku, czyli trzydzieści dni później niż zakładano w aneksie z 31 października 2018 r.  Lotos zapewnia jednak, że nie opóźni to wystąpienia pełnych planowanych efektów ekonomicznych, ani nie wpłynie na całkowity budżet projektu.

Realizacja projektu EFRA pozwoli podnieść modelową marżę rafineryjną o dodatkowe 2 USD na każdej baryłce przerobionej ropy. Zgodnie z deklaracjami zarządu gdańskiej spółki, wpływ EFRA na wyniki grupy powinien być widoczny od czwartego kwartału 2019 roku.

Wiceprezes Patryk Demski w rozmowie z PAP zaznaczył, że po uruchomieniu projektu EFRA Grupa Lotos chciałaby rozwinąć swoją ofertę dotyczącą rynku paliw alternatywnych.

“To paliwa gazowe – LNG, CNG, LPG – ale również i wodór, który w rafinerii dobrze znamy” – powiedział.

Projekt EFRA bardzo dobrze wpisuje się w decyzję Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), zgodnie z którą od 2020 roku będzie ona uznawać statki używające paliw z zawartością siarki powyżej 0,5 proc. za niezdatne do żeglugi. Obecny dopuszczalny limit dla siarki w paliwach na statki wynosi 3,5 proc.  Dzięki realizacji inwestycji Grupa Lotos będzie mogła dostarczać statkom paliwo o wymaganych parametrach.

Port Gdańsk zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej strategią odgrywa znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr I łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą.

W Porcie Gdańsk wyodrębniono dwa obszary o zróżnicowanych w sposób naturalny parametrach eksploatacyjnych: port wewnętrzny usytuowany wzdłuż Martwej Wisły i kanału portowego oraz port zewnętrzny z bezpośrednim dostępem do Zatoki Gdańskiej.

W porcie wewnętrznym znajdują się: terminal kontenerowy, baza i terminal dla promów pasażerskich oraz statków ro-ro, bazy przeładunku samochodów osobowych i owoców cytrusowych, baza do obsługi siarki oraz innych ładunków masowych, baza przeładunku fosforytów. Pozostałe nabrzeża z racji zainstalowanych urządzeń i infrastruktury mają uniwersalny charakter i umożliwiają przeładunek drobnicy konwencjonalnej i towarów masowych, jak: wyroby hutnicze, sztuki ciężkie i ponadgabarytowe, zboża, nawozy sztuczne, ruda oraz węgiel.

Port zewnętrzny funkcjonuje w oparciu o pirsy, nabrzeża i pomosty przeładunkowe zlokalizowane bezpośrednio w akwenach wodnych Zatoki Gdańskiej. W tej części portu znajdują się specjalistyczne bazy przeładunku surowców energetycznych: paliw płynnych, węgla oraz gazu płynnego. W porcie zewnętrznym zlokalizowany jest również nowoczesny głębokowodny terminal kontenerowy DCT.

Podpis:    ER