Tripartite Naval Group / Portal Stoczniowy

24 stycz­nia Naval Group poin­for­mo­wał, że w grud­niu 2018 roku doszło do pod­pi­sa­nia kon­traktu z Marynarką Wojenną Francji w spra­wie reali­za­cji pię­cio­let­niej umowy ser­wi­so­wej obej­mu­ją­cej flotę nisz­czy­cieli min typu Tripartite.

Może Cię zainteresować:

Bałtyjsk: nowy trałowiec projektu 12700 wszedł do służby w marynarce

Bałtyjsk: nowy trałowiec projektu 12700 wszedł do służby w marynarce

24 stycz­nia Naval Group poin­for­mo­wał, że w grud­niu 2018 roku doszło do pod­pi­sa­nia kon­traktu z Marynarką Wojenną Francji w spra­wie reali­za­cji pię­cio­let­niej umowy ser­wi­so­wej obej­mu­ją­cej flotę nisz­czy­cieli min typu Tripartite. Czytaj dalej

Marynarka Wojenna Francji eks­plo­atuje dzie­sięć jed­no­stek tego typu, które otrzy­mały lokalne ozna­cze­nie Eridan. Stacjonujące w dwóch bazach mor­skich (Brest i Tulon) peł­nią zada­nia na wodach euro­pej­skich, m.in. w sta­łych zespo­łach okrę­tów prze­ciw­mi­no­wych NATO. Prace ser­wi­sowe mają być pro­wa­dzone w stocz­niach lokal­nych i obej­mo­wać całe spek­trum wspar­cia. Dodatkowo umowa obej­muje przy­go­to­wa­nie do wyco­fa­nia ze służby dwóch jed­no­stek – Orion oraz Cassiopée.

Niszczyciele min typu Eridan zostały wcie­lone do służby w latach 80. XX wieku. W 1995 roku Francuzi odku­pili od Belgii trzy jed­nostki, a w tym samym cza­sie jeden z okrę­tów został sprze­dany do Pakistanu. Proces wyco­fy­wa­nia ze służby roz­po­czął się w 2009 roku, dotych­czas z sze­re­gów Marine Nationale wyco­fano trzy nisz­czy­ciele min.

Może Cię zainteresować:

W lutym ruszy produkcja pierwszej z pięciu nowych korwet K-130 dla Deutsche Marine

W lutym ruszy produkcja pierwszej z pięciu nowych korwet K-130 dla Deutsche Marine

24 stycz­nia Naval Group poin­for­mo­wał, że w grud­niu 2018 roku doszło do pod­pi­sa­nia kon­traktu z Marynarką Wojenną Francji w spra­wie reali­za­cji pię­cio­let­niej umowy ser­wi­so­wej obej­mu­ją­cej flotę nisz­czy­cieli min typu Tripartite. Czytaj dalej

Naval Group od wielu lat uczest­ni­czy w pro­gra­mach wspar­cia eks­plo­ata­cji okrę­tów wojen­nych eks­plo­ato­wa­nych we Francji. M.in. dzięki spe­cja­li­stom powyż­szego pod­miotu wdro­żono do dzia­ła­nia nowy spo­sób reali­za­cji umów, które nagra­dzają opty­ma­li­za­cję prac ser­wi­so­wych. Każdy typ okrę­tów ma bowiem okre­ślony czas na remonty i pobyt w stoczni – prze­kro­cze­nie tego wskaź­nika powo­duje kary umowne na rzecz skarbu pań­stwa. Dodatkowo dedy­ko­wane linie wspar­cia powo­dują, że w przy­padku wystą­pie­nia nie­spraw­no­ści tech­nicz­nej w cza­sie ope­ra­cji, spe­cja­li­ści Naval Group mogą przy­go­to­wać roz­wią­za­nie pro­blemu bądź wysłać ekipę remon­tową w miej­sce, do któ­rego dana jed­nostka ma przy­być na postój tech­niczny.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.