Navantia / Portal Stoczniowy

15 stycz­nia w stoczni kon­cernu Navantia w San Fernando odbyła się uro­czy­stość cię­cia blach pod pierw­szą kor­wetę Avante 2200 prze­zna­czoną dla Marynarki Wojennej Arabii Saudyjskiej.

Może Cię zainteresować:

W lutym ruszy produkcja pierwszej z pięciu nowych korwet K-130 dla Deutsche Marine

W lutym ruszy produkcja pierwszej z pięciu nowych korwet K-130 dla Deutsche Marine

15 stycz­nia w stoczni kon­cernu Navantia w San Fernando odbyła się uro­czy­stość cię­cia blach pod pierw­szą kor­wetę Avante 2200 prze­zna­czoną dla Marynarki Wojennej Arabii Saudyjskiej. Czytaj dalej

Na mocy kon­traktu o war­to­ści 2,2 mld dola­rów Hiszpanie zbu­dują pięć kor­wet , pierw­sza z nich ma zostać dostar­czona w paź­dzier­niku 2021 roku. Kolejne jed­nostki mają być prze­ka­zy­wane w odstę­pach czte­ro­mie­sięcz­nych. Dodatkowo umowa obej­muje szko­le­nie per­so­nelu oraz wspar­cie logi­styczne przez okres pię­ciu lat (z opcją roz­sze­rze­nia o kolejne pięć).

Kontrakt na kor­wety jest jed­nym z dwóch doty­czą­cych moder­ni­za­cji sił mor­skich Arabii Saudyjskiej. Obok nich Saudyjczycy zamó­wili cztery wie­lo­za­da­niowe okręty wojen­nej typu Freedom w Stanach Zjednoczonych. Cała dzie­wiątka ma tra­fić, według pla­nów, na wody Zatoki Perskiej. Siły na zachod­nim wybrzeżu eks­plo­atują jed­nostki pro­duk­cji fran­cu­skiej.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.