orp wodnik / portal stoczniowy

30 kwiet­nia Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy na wyko­na­nie usługi naprawy śred­niej i doko­wej okrętu szkol­nego pro­jektu 888 ORP Wodnik, wcho­dzą­cego w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Przetarg został ogło­szony w kwiet­niu ubie­głego, a pod­pi­sa­nie umowy nastą­piło 16 kwiet­nia bie­żą­cego roku. W rywa­li­za­cji uczest­ni­czyło trzech ofe­ren­tów, spo­śród któ­rych zwy­cię­stwo przy­znano fir­mie Net Marine Power Service Sp. z o.o. ze Szczecina. Kontrakt ma war­tość 26 mln PLN. Część prac ma zostać zle­cona pod­wy­ko­naw­com.

W poko­na­nym polu zna­la­zły się oferty Stoczni Remontowej Nauta S.A. (oferta opie­wała na kwotę 31 mln PLN) oraz PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. (32 mln PLN). Co cie­kawe, zwy­cię­ska oferta obej­muje naj­krót­szą gwa­ran­cję na wyko­nane prace (15 mie­sięcy) oraz naj­wyż­szy pro­cent ponie­sie­nia dodat­ko­wych kosz­tów przy pra­cach nie­ob­ję­tych zamó­wie­niem pod­sta­wo­wym (11 proc).

ORP Wodnik wszedł do służby 28 maja 1976 roku. Jego głów­nym zada­niem jest szko­le­nie przy­szłych kadr Marynarki Wojennej. Obecnie brak pla­nów doty­czą­cych budowy następcy.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych (fot.: Wikipedia).