Naval Group Australia / Portal Stoczniowy

11 lutego w sto­licy Australii, Canberrze, odbyła się uro­czy­stość pod­pi­sa­nia mię­dzy­rzą­do­wej umowy na budowę dla Royal Australian Navy dwu­na­stu okrę­tów pod­wod­nych typu Attack. Powyższe wyda­rze­nie poprze­dziły nego­cja­cje, które trwały ponad dwa lata.

W powyż­szej uro­czy­sto­ści uczest­ni­czyli pre­mier Australii i sze­fo­wie resor­tów woj­sko­wych Australii oraz Francji (Christopher Pyne oraz Florence Parly). Realizatorem umowy będzie fran­cu­ski kon­cern Naval Group, który w rywa­li­za­cji prze­tar­go­wej poko­nał kon­ku­ren­tów z Japonii oraz Niemiec. Jednostki, znane obec­nie jako typ Attack, będą kosz­to­wać rząd w Canberrze 50 mld dola­rów austra­lij­skich – pierw­szy okręt ma zostać dostar­czony RAN na początku lat 30. bie­żą­cego wieku. Nowe jed­nostki mają zastą­pić typ Collins, sześć okrę­tów ma być wyco­fy­wa­nych ze służby suk­ce­syw­nie od dru­giej połowy lat 20.

Może Cię zainteresować:

Zamieszanie na Antypodach: nerwowe negocjacje w sprawie okrętów podwodnych

11 lutego w sto­licy Australii, Canberrze, odbyła się uro­czy­stość pod­pi­sa­nia mię­dzy­rzą­do­wej umowy na budowę dla Royal Australian Navy dwu­na­stu okrę­tów pod­wod­nych typu Attack. Powyższe wyda­rze­nie poprze­dziły nego­cja­cje, które trwały ponad dwa lata. Czytaj dalej

Nowe jed­nostki mają pozwo­lić na powsta­nie około 2800 miejsc pracy w austra­lij­skim prze­my­śle stocz­nio­wym – miej­scem budowy ma być stocz­nia ASC Pty. Ltd. w Adelajdzie. Okręty dla Australii będą bazo­wać na pro­jek­cie wie­lo­za­da­nio­wych, ato­mo­wych, jed­no­stek typu Barracuda, które są budo­wane przez Naval Group dla Marynarki Wojennej Francji. W prze­ci­wień­stwie do nich, typ Attack cha­rak­te­ry­zuje się zasto­so­wa­niem napędu kon­wen­cjo­nal­nego.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.