Fot. PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odnotowało 116 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 588 mln zł wobec 134 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1 333 mln zł wobec 803 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 392 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 7 029 mln zł rok wcześniej.

“W samym III kw. PGNiG osiągnęło EBITDA w wysokości 1,33 mld zł, o 66% więcej niż przed rokiem. Wynik EBIT był ponad 4 razy wyższy niż w III kw. 2019 r. i wyniósł 0,59 mld zł wobec 0,13 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wzrósł ponad ośmiokrotnie do 0,12 mld zł (0,01 mld zł w III kw. 2019 r.) przy przychodach w wysokości 6,39 mld zł – o 9% niższych niż przed rokiem, kiedy wyniosły 7,03 mld zł. Spadek przychodów był spowodowany przede wszystkim niskimi cenami węglowodorów, których notowania są m.in. pod presją globalnego spowolnienia gospodarczego wskutek pandemii koronawirusa” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wyniki poszczególnych segmentów działalności GK PGNiG w III kw. 2020 r. przedstawiały się następująco:

Poszukiwanie i Wydobycie: Przychody ze sprzedaży w segmencie spadły o 23% do 0,96 mld zł z 1,24 mld zł rok wcześniej, co było konsekwencją niskich notowań ropy naftowej i gazu ziemnego. W przypadku ropy średnia cena baryłki w III kw. 2020 r. wyniosła 42,7 USD i była o 31% niższa niż przed rokiem. W przypadku gazu – średnia cena paliwa na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii była o 17% niższa rok do roku. W III kw. roku Grupa PGNiG zwiększyła wydobycie ropy naftowej i kondensatu, które wyniosło 306 tys. ton wobec 275 tys. ton rok wcześniej. Do wzrostu wolumenu przyczyniła się działalność na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, gdzie produkcja Grupy PGNiG była o 61% wyższa niż rok wcześniej (odpowiednio 147 i 91 tys. ton). Wydobycie gazu ziemnego pozostało na stabilnym poziomie (1,11 mld m3).

Obrót i Magazynowanie: Przychody segmentu ze sprzedaży gazu wyniosły 4,64 mld zł i były o 10% niższe niż w III kw. 2019 r., kiedy wyniosły 5,16 mld zł. Spadek przychodów był spowodowany niskimi cenami gazu ziemnego. Jednocześnie zdecydowanie, bo o 25%, zmniejszyły się koszty operacyjne segmentu, które wyniosły 4,01 mld zł wobec 5,38 mld zł przed rokiem. To konsekwencja zarówno niskich notowań gazu, jak i efekt wygranej PGNiG w postępowaniu arbitrażowym z Gazpromem, dzięki czemu koszty gazu sprowadzanego w ramach kontraktu jamalskiego są w dużo większym stopniu powiązane z cenami tego paliwa na rynkach europejskich niż miało to miejsce w III kw. 2019 roku. Wolumen sprzedaży gazu ziemnego poza grupę w III kw. 2020 roku wyniósł 5,1 mld m3 i był o 3% niższy niż rok wcześniej.

Dystrybucja: Segment odnotował spadek wolumenu dystrybuowanego gazu o prawie 4% do 1,84 mld m3 (wobec 1,93 mld m3 rok wcześniej), co było m.in. rezultatem wyższej o 0,5 st. Celsjusza średniej temperatury kwartalnej i zmniejszeniem zapotrzebowania na paliwo gazowe w związku z trwającą pandemią i postępującymi pracami związanymi z termomodernizacją budynków. Przychody zmniejszyły się do 0,91 mld zł wobec 0,96 mld zł przed rokiem. Spółka zaznacza, że przychody z samej usługi dystrybucji gazu wzrosły 4% rok do roku i wyniosły 0,83 mld zł w porównaniu z 0,8 mld zł w III kw. 2019 roku.

Wytwarzanie: Przychody segmentu wzrosły o 26% i wyniosły w III kw. 2020 r. 0,39 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 0,31 mld zł. W przypadku energii elektrycznej przychody wzrosły o 22% rok do roku (do 0,12 mld zł) przy wolumenie sprzedaży 0,45 TWh  (+ 7% r/r). Wskutek wyższej średniej temperatury kwartalnej o 6% zmniejszyła się ilość sprzedanego ciepła, która wyniosła 3,08 PJ. Spadek wolumenu został zrekompensowany wyższą taryfą za wytwarzanie i przesył, w efekcie czego przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 13% r/r do 0,17 mld zł.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 6 036 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 347 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 27 430 mln zł w porównaniu z 29 653 mln zł rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 10 685 mln zł wobec 3 983 mln zł rok wcześniej, a EBIT 8 244 mln zł wobec 1 848 mln zł.

“Epidemia koronawirusa ma wpływ na wszystkie segmenty naszej działalności, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w przychodach grupy. Z drugiej strony, istotne obniżenie kosztów pozyskania paliwa gazowego pozwoliło nam wypracować rekordowe wśród polskich spółek wyniki EBIT i EBITDA. Jesteśmy firmą o zdrowych fundamentach, dzięki czemu możemy kontynuować rozwój Grupy PGNiG nawet w niesprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym” – powiedział prezes Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Po pierwszych dziewięciu miesiącach roku PGNiG miało 27,43 mld zł przychodów ze sprzedaży, o 7% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy wyniosły 29,65 mld zł. Jednocześnie grupa o 31% obniżyła koszty operacyjne do 19,19 mld zł z 27,81 mld zł rok wcześniej. Pozwoliło to wypracować EBITDA na poziomie 10,69 mld zł, a więc o 168% więcej niż przed rokiem (3,98 mld zł). EBIT wzrósł o 346% do 8,24 mld zł z 1,85 mld po trzech kwartałach 2019 roku, dodano.

Wyniki osiągnięte przez GK PGNiG w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. pozostają bardzo dobre również po ich oczyszczeniu z efektów odpisów majątku trwałego i rozliczenia nadpłaty za dostawy gazu w ramach kontraktu jamalskiego w efekcie wygranego arbitrażu z Gazpromem. Bez wpływu tych czynników na wynik finansowy, EBITDA GK PGNiG wyniosła 5,5 mld zł – o 32% więcej niż w ubiegłym roku, a EBIT – 3,06 mld zł, tj o 51% więcej r/r, podkreśla spółka.

“Kluczowe znaczenie dla wyników finansowych GK PGNiG w kolejnych kwartałach ma zmiana formuły cenowej w kontrakcie jamalskim, a nie zwrot nadpłaty za dostawy gazu zrealizowane w ramach tego kontraktu w poprzednich latach. Wygrana w arbitrażu zdecydowanie poprawiła warunki prowadzenia naszej działalności handlowej poprzez większe powiązanie kosztu zakupu gazu ze Wschodu z rynkowymi notowaniami tego paliwa w Europie. To nie pieniądze zwrócone przez Gazprom stanowią o sile naszej grupy kapitałowej” – zaznaczył prezes.

Największy wkład w wynik finansowy PGNiG miał segment Obrót i Magazynowanie, który odpowiadał za 77% EBITDA grupy. Udział segmentu Dystrybucji wyniósł 14%, Poszukiwanie i Wydobycie – 7% a segmentu Wytwarzanie – 5%.

W okresie od stycznia do końca września 2020 r. GK PGNiG sprzedała poza grupę 22,28 mld m3 gazu – o 4% więcej niż rok wcześniej (21,47 mld m3). GK PGNiG utrzymała wolumen wydobycia gazu, które wyniosło 3,3 mld m3 oraz o 8% zwiększyła wydobycie ropy – do 963 tys. ton wobec 889 tys. ton przed rokiem. Wolumen dystrybucji gazu spadł o 3% do 8,03 mld m3 wobec 8,24 mld m3  w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku. Wolumen sprzedaży ciepła pozostał stabilny i wyniósł 25,9 PJ, a wolumen produkcji energii elektrycznej był niższy rok do roku o 8% i wyniósł 2,47 TWh, wymieniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 6 102 mln zł wobec 1 867 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: