Fregaty Oliver Hazard Perry dla Ukrainy / Portal Stoczniowy

18 paź­dzier­nika media ukra­iń­skie, a także ame­ry­kań­skie poin­for­mo­wały, że admi­ni­stra­cja ame­ry­kań­ska son­duje moż­li­wość prze­ka­za­nia Ukrainie uży­wa­nych fre­gat rakie­to­wych typu Oliver Hazard Perry, które mają wzmoc­nić poten­cjał floty tego kraju.

Okręty mia­łyby tra­fić na Ukrainę poprzez pro­ce­durę EDA, czyli jako dar­mowy grant. Strona ukra­iń­ska mia­łaby zapła­cić za szko­le­nie, remonty i dopo­sa­że­nie okrę­tów – obec­nie około ośmiu fre­gat jest zma­ga­zy­no­wana w por­tach ame­ry­kań­skich w ocze­ki­wa­niu na swój los. Obok prze­ka­za­nia Ukrainie moż­liwe jest ich zato­pie­nie w roli celów na ćwi­cze­niach.

Zobacz też: Polsko-szwedzka współpraca przemysłowa. Saab zakotwiczył w Polsce.

Obecnie Ukraina posiada jedną fre­gatę, która jest pozba­wiona wspar­cia logi­stycz­nego ze strony dostaw­ców czę­ści wypo­sa­że­nia pocho­dze­nia rosyj­skiego. Władze w Kijowie sta­rają się odbu­do­wać poten­cjał floty, która ma umoż­li­wić ochronę wód tery­to­rial­nych, mor­skiej strefy wyłącz­no­ści gospo­dar­czej oraz zapew­nić bez­pie­czeń­stwo żeglugi. Nie jest wyklu­czone, że kwe­stia prze­ję­cia fre­gat ma na celu zacie­śnie­nie współ­pracy przed spo­dzie­wa­nym zacie­śnie­niem współ­pracy z NATO.

Ukraińcy mają już pierw­sze doświad­cze­nia z prze­ję­ciem ame­ry­kań­skich jed­no­stek pły­wa­ją­cych, dwa kutry typu Island poprzez EDA tra­fiły już do linii.

Zobacz też: Tasmania nie chce fregaty Adelajda nawet za darmo, odrzuciła „prezent” rządu.

Przypomnijmy, 18 lat temu podobną drogą poszła Polska, która poprzez pro­ce­durę EDA Marynarka Wojenna prze­jęła dwie fre­gaty tego typu – miały to być jed­nostki na okres przej­ściowy, jed­nak zaha­mo­wa­nie pro­gramu Gawron spo­wo­do­wał, że obie sta­no­wią nawodny trzon floty i są sys­te­ma­tycz­nie remon­to­wane.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych – zbiam.pl

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.