NSM Kongsberg / Portal Stoczniowy

14 grud­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Raytheon pod­pi­sali aneks do bazo­wej umowy doty­czący kon­ty­nu­acji prac mają­cych na celu wdro­że­nie do uży­cia w US Navy kie­ro­wa­nych poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych Kongsberg NSM.

Grudniowa umowa ma war­tość 32,6 mln dola­rów i zakła­dany czas reali­za­cji do końca 2020 roku. Na jej mocy Raytheon wraz z firmą Kongsberg będą pro­wa­dzić bada­nia, testy oraz ewa­lu­ację sys­temu NSM na potrzeby zama­wia­ją­cego, czyli US Navy. Wybór tej broni w pro­gra­mie poci­sku prze­ciw­o­krę­to­wego nastą­pił 31 maja 2018 roku – w ramach bazo­wej umowy zamó­wiono ogra­ni­czoną liczbę poci­sków (ope­ra­cyj­nych, tele­me­trycz­nych oraz makiet gaba­ry­towo-maso­wych), poje­dyn­czy moduł kie­ro­wa­nia ogniem oraz wyrzut­nię.

Pociski Kongsberg NSM mają tra­fić na pokłady wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów wojen­nych typów Freedom oraz Indepedence, a także fre­gat rakie­to­wych nowej gene­ra­cji FFG(X). Szacuje się, że w naj­bliż­szych latach pro­jekt pochło­nie około 1 mld dola­rów.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.