fremm / portal stoczniowy

18 kwiet­nia w stoczni kon­cernu Naval Group w Lorient odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia fre­gaty rakie­to­wej FS Alsace, siód­mej jed­nostki typo­sze­regu FREMM budo­wa­nej dla Marine nationale.

Okręt jest jed­no­cze­śnie pierw­szym, z dwóch, przed­sta­wi­cieli wer­sji obrony prze­ciw­lot­ni­czej. Wodowanie odbyło się trzy­na­ście mie­sięcy od roz­po­czę­cia pro­cesu budowy, według pla­nów ma zostać dostar­czony zama­wia­ją­cemu w 2021 roku. FREMM w wer­sji obrony prze­ciw­lot­ni­czej mają otrzy­mać nową sta­cję radio­lo­ka­cyjną, roz­bu­do­wany zestaw środ­ków łącz­no­ści, a także trzy dodat­kowe kon­sole w bojo­wym cen­trum infor­ma­cji. Druga jed­nostka otrzyma nazwę Lorraine i ma wejść do służby w 2022 roku – obie zastą­pią typ Cassard.

Może Cię zainteresować:

Lotniskowiec USS Abraham Lincoln wszedł na wody Morza Śródziemnego

Lotniskowiec USS Abraham Lincoln wszedł na wody Morza Śródziemnego

18 kwiet­nia w stoczni kon­cernu Naval Group w Lorient odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia fre­gaty rakie­to­wej FS Alsace, siód­mej jed­nostki typo­sze­regu FREMM budo­wa­nej dla Marine nationale. Czytaj dalej

Obecnie Marine Nationale dys­po­nuje pię­cioma fre­ga­tami typo­sze­regu FREMM, które sta­cjo­nują w bazach w Breście oraz Tulonie. Wszystkie repre­zen­tują wariant wie­lo­za­da­niowy, mają już za sobą debiut bojowy – w kwiet­niu 2018 roku posłu­żyły do odpa­le­nia poci­sków manew­ru­ją­cych MdCN na cele w Syrii.

Obok Francji fre­gaty typo­sze­regu FREMM są eks­plo­ato­wane przez Maroko, Egipt (w obu przy­pad­kach zbu­do­wał je kon­cern Naval Group w Lorient), a także Włochy. Konstrukcja jest ofe­ro­wana na eks­port, wśród poten­cjal­nych kie­run­ków wymie­nia się Grecję oraz Stany Zjednoczone.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.