13 wrze­śnia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz General Dynamics Electric Boat Corp. pod­pi­sali kon­trakt doty­czący kon­ty­nu­acji prac zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem budowy pro­to­ty­po­wego okrętu pod­wod­nego USS Columbia, pierw­szego z nosi­cieli poci­sków bali­stycz­nych nowej gene­ra­cji.

Wrześniowe zle­ce­nie uru­cha­mia kolej­nych 480 mln dola­rów, które pozwolą na roz­po­czę­cie budowy kom­po­nen­tów, a także zama­wia­nie czę­ści. Według komunikatu są czę­ścią fun­du­szy na budowę pro­to­ty­po­wego okrętu, któ­rego pełne finan­so­wa­nie ma zostać uru­cho­mione w paź­dzier­niku przy­szłego roku. Ma on wejść do służby w 2031 roku, a plany inwe­sty­cyjne zakła­dają zamó­wie­nie dwu­na­stu jed­no­stek, któ­rych budowa zakoń­czy się w 2042 roku.

Zobacz też: thyssenkrupp Marine Systems blisko budowy fregat dla Egiptu.

Okręty pod­wodne typu Columbia mają zastą­pić w US Navy jed­nostki typu Ohio. Ich głów­nym zada­niem będzie peł­nie­nie patroli odstra­sza­ją­cych – na pokła­dzie znaj­dzie się do szes­na­stu poci­sków bali­stycz­nych Trident. Dodatkowo część ele­men­tów, w tym prze­dział wyrzutni, jest współ­fi­nan­so­wany przez Wielką Brytanię, która wyko­rzy­sta je w pro­ce­sie budowy następ­ców dla typu Vanguard.

Źródło: zbiam.pl

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.