USS Cooperstown / Portal Stoczniowy

14 sierp­nia w stoczni Fincantieri Marinette Marine w Marinette odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod wie­lo­za­da­niowy okręt wojenny USS Cooperstown, który będzie dwu­na­stym przed­sta­wi­cie­lem typu Freedom w US Navy.

Okręt został zamó­wiony 29 grud­nia 2010 roku i będzie pierw­szą jed­nostką nazwaną na cześć Cooperstown. Do służby wej­dzie około 2022 roku i według obec­nych pla­nów trafi do jed­nej z baz na wschod­nim wybrzeżu Stanów Zjednocznych, gdzie mają sta­cjo­no­wać wszyst­kie okręty typu Freedom.

Obecnie w stoczni w Marinette pro­wa­dzone są prace przy ośmiu okrę­tach typu Freedom budo­wa­nych dla US Navy. Dodatkowo, w ramach roz­sze­rzo­nej koope­ra­cji z kon­cer­nem Lockheed Martin, stocz­nia przy­go­to­wuje się do reali­za­cji zle­ce­nia eks­por­to­wego w postaci budowy czte­rech okrę­tów tego typu dla Arabii Saudyjskiej.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych, fot.: Lockheed Martin.

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.