Okręty desantowe San Antonio / Portal Security

26 marca Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz Huntington Ingalls Industries pod­pi­sali umowę w spra­wie budowy trans­por­towca desan­to­wego-doku LPD 30, pierw­szego z serii jed­no­stek typu San Antonio Flight II, prze­zna­czo­nego dla US Navy.

Może Cię zainteresować:

US Navy: dwa miliardy dolarów na okręty podwodne typu Virginia

US Navy: dwa miliardy dolarów na okręty podwodne typu Virginia

26 marca Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz Huntington Ingalls Industries pod­pi­sali umowę w spra­wie budowy trans­por­towca desan­to­wego-doku LPD 30, pierw­szego z serii jed­no­stek typu San Antonio Flight II, prze­zna­czo­nego dla US Navy. Czytaj dalej

Kontrakt ma war­tość 1,5 mld dola­rów i zakła­dany czas reali­za­cji do lutego 2025 roku. W momen­cie pod­pi­sa­nia uru­cho­miono główną tran­szę, czyli 1,4 mld USD. Budowa jed­nostki będzie pro­wa­dzone w stoczni w Pascagouli (stan Missisipi), która od lat jest jed­nym z głów­nych dostaw­ców okrę­tów desan­to­wych dla US Navy. Obecnie reali­zuje prace przy dwóch ostat­nich jed­nost­kach typu San Antonio Flight I.

Według pla­nów, US Navy ma otrzy­mać trzy­na­ście okrę­tów w wer­sji Flight II, które zastą­pią obec­nie eks­plo­ato­wane trans­por­towce desan­towe-doki typów Whidbey Island oraz Harpers Ferry. Decyzja o wybo­rze kon­cep­cji Huntington Ingalls Industries została ogło­szona 2 sierp­nia 2018 roku.

Okręty typu San Antonio Flight II mają zabie­rać do 500 żoł­nie­rzy Piechoty Morskiej wraz ze sprzę­tem. Przerzut pomię­dzy jed­nostką pły­wa­jącą i brze­giem ma odby­wać się przy pomocy środ­ków amfi­bij­nych trans­por­to­wa­nych wewnątrz kadłuba oraz śmi­głow­ców i samo­lo­tów trans­por­to­wych pio­no­wego startu i lądo­wa­nia.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.