15 stycz­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Lockheed Martin pod­pi­sali umowę w spra­wie budowy kolej­nego wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego typu Freedom dla US Navy.

Jednostka, która otrzyma ozna­cze­nie LCS 31, została zamó­wiona w ramach opcji kon­trak­to­wej i zosta­nie sfi­nan­so­wana z budżetu na rok 2019. Ma zostać prze­ka­zana użyt­kow­ni­kowi w lutym 2026 roku. Jego budowa będzie reali­zo­wana w stocz­nie Marinette Marine w Marinette w sta­nie Wisconsin, buduje wszyst­kie okręty typu Freedom na zamó­wie­nie US Navy oraz na eks­port.

Może Cię zainteresować:

US Navy: 35-letni okręt za stary do służby, wylądował w muzeum

US Navy: 35-letni okręt za stary do służby, wylądował w muzeum

15 stycz­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Lockheed Martin pod­pi­sali umowę w spra­wie budowy kolej­nego wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego typu Freedom dla US Navy. Czytaj dalej

Nowa umowa ozna­cza, że Departament Obrony zamó­wił już 35 spo­śród 52 pla­no­wa­nych okrę­tów klasy LCS obu typów. Lockheed Martin otrzy­mał zle­ce­nie na szes­na­ście z nich, a dodat­kowo na cztery prze­zna­czone dla Arabii Saudyjskiej. W sze­re­gach US Navy znaj­duje się obec­nie sie­dem jed­no­stek typu Freedom, według pla­nów wszyst­kie mają bazo­wać na wschod­nim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.