Zumwalt / Portal Stoczniowy

26 stycz­nia w Coronado odbyła się uro­czy­stość wpro­wa­dze­nia do służby w US Navy nisz­czy­ciela rakie­to­wego USS Michael Monsoor, dru­giego przed­sta­wi­ciela typu Zumwalt dostar­czo­nego ame­ry­kań­skiej flo­cie.

Może Cię zainteresować:

US Navy: trzeci niszczyciel typu Zumwalt zwodowany na rzece Kennebec

US Navy: trzeci niszczyciel typu Zumwalt zwodowany na rzece Kennebec

26 stycz­nia w Coronado odbyła się uro­czy­stość wpro­wa­dze­nia do służby w US Navy nisz­czy­ciela rakie­to­wego USS Michael Monsoor, dru­giego przed­sta­wi­ciela typu Zumwalt dostar­czo­nego ame­ry­kań­skiej flo­cie. Czytaj dalej

Okręt został zamó­wiony w lutym 2008 roku, a budowa reali­zo­wano w stoczni Bath Iron Works w Bath. Uroczyste poło­że­nie stępki miało miej­sce w maju 2013 roku, wodo­wa­nie 21 czerwca 2016 roku. Patronem okrętu jest Michael Monsoor, czło­nek jed­nostki spe­cjal­nej SEAL, który poległ w 2006 roku w Iraku. Pośmiertnie otrzy­mał Honorowy Medal Kongresu, naj­wyż­sze odzna­cze­nie przy­zna­wane dla żoł­nie­rzy ame­ry­kań­skich.

Portem macie­rzy­stym nisz­czy­ciela będzie San Diego w Kalifornii, gdzie mają sta­cjo­no­wać wszyst­kie trzy okręty typu Zumwalt. Obecnie w Stanach Zjednoczonych toczy się dys­ku­sja zwią­zana z przy­szło­ścią całej trójki okrę­tów – zakon­trak­to­wano już pierw­sze prace zwią­zane z moż­li­wo­ścią uzbro­je­nia ich w kie­ro­wane poci­ski rakie­towe rodziny Standard SM-2, a także roz­waża się usu­nię­cie sys­te­mów arty­le­ryj­skich AGS.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.