Kanada rozważa wymianę czterech wadliwych okrętów podwodnych, kupionych od Brytyjczyków 20 lat temu.

14 października, 2021

Szwedzki gigant obronny Saab dostarczy radary morskie Sea Giraffe AMB na nowe wielozadaniowe okręty zaopatrzeniowe kanadyjskiej marynarki wojennej. Chodzi o jednostki typu Protecteur, które do służby mają wejść w latach 2022 i 2023.

9 kwietnia, 2019

21 listo­pada Alion Scienceand Technology Copr. zło­żył pro­test w kana­dyj­skim sądzie fede­ral­nym doty­czący roz­strzy­gnięć pro­gramu wyboru dostawcy fre­gat wie­lo­za­da­nio­wych, które mają sta­no­wić trzon kana­dyj­skiej floty w bie­żą­cym wieku.

22 listopada, 2018

2 listo­pada mini­ster obrony Kanady ogło­sił, że rząd wyko­rzy­sta opcję kon­trak­tową i zamó­wił szó­sty okręt patro­lowy typu Harry DeWolf, który ma pozwo­lić na roz­sze­rze­nie moż­li­wo­ści peł­nie­nia patroli mor­skich na wodach ark­tycz­nych. Ogłoszenie decy­zji miało miej­sce w cza­sie wizyty w stoczni Irving Shipbuilding w Halifaksie, gdzie pro­wa­dzone są prace zwią­zane z budową okrę­tów oma­wia­nego typu. Wykorzystanie opcji było moż­liwe dzięki wzro­stowi […]

8 listopada, 2018

19 paź­dzier­nika rząd Kanady oraz stocz­nia Irving Shipbuilding Inc. poin­for­mo­wała o wybo­rze zagra­nicz­nego part­nera w pro­gra­mie budowy nowych wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów wojen­nych, które w naj­bliż­szych latach mają tra­fić do służby w kana­dyj­skiej flo­cie. Ostatecznie zwy­cię­stwo przy­znano kon­sor­cjum skła­da­ją­cym się z Lockheed Martin Canada oraz BAE Systems, któ­rego fun­da­men­tem jest pro­jekt fre­gat Typu 26. Tym samym powyż­sza kon­struk­cja zdo­była kolejne pre­sti­żowe zamó­wie­nie […]

24 października, 2018

15 wrze­śnia w stoczni Irving Shipbuilding w Halifaksie odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia ark­tycz­nego okrętu patro­lo­wego HMCS Harry DeWolf, pierw­szego z sze­ściu jed­no­stek tego typu pla­no­wa­nych do wcie­le­nia w kana­dyj­skiej flo­cie. Budowa jed­nostki roz­po­częła się we wrze­śniu 2015 roku. Według pla­nów zosta­nie wcie­lony do służby w lecie przy­szłego roku. Jest to pierw­szy nowy okręt budo­wany w ramach pro­gramu moder­ni­za­cji i uno­wo­cze­śnie­nia kana­dyj­skiej floty […]

21 września, 2018

20 lipca ministerstwo obrony Kanady zamknęło ter­min skła­da­nia ofert osta­tecz­nych w pro­gra­mie Canadian Surface Combatant, któ­rego celem jest wybór następcy dla fre­gat rakie­to­wych typu Halifax oraz nisz­czy­cieli typu Iroquois. Ostatecznie w walce znaj­duje się trzech ofe­ren­tów. Jedno jest pewne, nie­ważne kto wygra, Kanadyjczycy będą pły­wać na kon­struk­cjach euro­pej­skich. Wszystkie trzy kon­sor­cja, które zło­żyły oferty obej­mują bowiem stocz­nie […]

26 lipca, 2018

Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall Defence pozyskał kontrakt na modernizację systemu samoobrony fregat kanadyjskiej marynarki wojennej.

21 czerwca, 2018

Kanadyjska spółka armatorska Fednav zamówiła nowy masowiec-lodołamacz, który zabezpieczy transport z kopalni niklu w północnym Quebecu, zarządzanego przez Glencore Canada Corporation. Nowy masowiec dla kanadyjskiej firmy powstanie w stoczni w Yokohamie należącej do Japan Marine United Corporation. Statek zostanie zaprojektowany na wzór innego masowca, który w 2014 r. zasilił flotę firmy Fednav. Nunavik o wyporności […]

8 czerwca, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.